Image
Regulamin korzystania z naszych usług.
Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Kliniki Urody Beleza.

Regulamin świadczenia usług w Klinice Urody Beleza.
 
  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Klienci Kliniki Urody Beleza są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Kliniki Urody Beleza oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
Klinika Urody Beleza świadczy usługi przy ul. Powstańców Warszawy 80 w Sopocie od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 10:00 do 20:00.
Istnieje możliwość wykonania usługi poza godzinami pracy Kliniki po wcześniejszym ustaleniu terminu z personelem. W takim przypadku cena usługi wzrasta o 30% ceny bazowej.
Cennik dostępny jest na stronie: https://www.beleza-sopot.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Kliniki.
 
  • 2 ZASADY HIGIENY PRACY
Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
W Klinice Urody Beleza mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pracownicy Kliniki utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu.
Pracownicy Kliniki są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
W Klinice mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.
 
  • 3 PROCEDURY ZABIEGOWE
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki Urody Beleza za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
Klinika nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 
  • 4 KULTURA KLINIKI URODY
Na terenie całej Kliniki Urody obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
W Klinice Urody podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
W Klinice Urody obowiązuje poszanowanie godności człowieka, a także wszelkich jego praw. Klienci, którzy w jakikolwiek sposób obrażają innych klientów lub pracowników, dopuszczają się aktów jakiejkolwiek dyskryminacji zostaną zmuszeni do opuszczenia gabinetu.
W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia pracy funkcjonowania gabinetu klient może zostać wyproszony, co nie zwalnia go z obowiązku zapłatę za usługi.
Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.
 
  • 5 ZASADY SPRZEDAŻY USŁUG
Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.beleza-sopot.pl O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
Klienci korzystający z usług firm współpracujących z Kliniką Urody w celu dokonania rezerwacji wizyty zobowiązani są do uiszczenia zadatku na poczet rezerwowanej usługi.
Nowi klienci, którzy dokonują rezerwacji na wizytę zobowiązani są do wpłaty 50% wartości usługi jako zadatek.
W momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
Karnety oraz vouchery są ważne 30 lub 90 dni zgodnie z zapisem na karnecie czy voucherze. Ważność karnetu/vouchera jest liczona od momentu jego wykupienia.
Klientka lub klient, którzy zakupili karnet/voucher zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.
Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych.
Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 790 790 027. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@beleza-sopot.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
Klientka czy Klient, którzy nie odwołali rezerwacji w terminie zostaną obciążeni kwotą w wysokości 50% wartości planowanej usługi, która zostanie doliczona podczas kolejnej wizyty.
Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez dokonanie przedpłaty w kwocie odpowiadającej 100% wartości zabiegu bezpośrednio w Klinice Urody Beleza bądź na konto bankowe.
W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów Klinika zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów.
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg (do 15 min), może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu bądź pominięcia jego etapów, co nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za pełen, pierwotny zabieg.
W przypadku spóźnienia się na zabieg ponad 15 minut pracownik może odmówić wykonania zabiegu, chyba, że dalszy ciąg pracy nie zostanie zakłócony.
W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Kliniki, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Kliniki sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.
 
  • 6 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.
Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.
Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.
Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.
Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.
Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

  • 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Klinika Urody Beleza z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 80 w Sopocie.
Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Klinice Urody Beleza. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
marketingu własnych produktów lub usług,
dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
  • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Kliniki Urody będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Image
ul. Legionów 153
81-463 Gdynia
tel. 790 790 027
email: recepcja@beleza-sopot.pl

pracujemy na najnowocześniejszej aparaturze zabiegowej biotec italia

Image
Image
ZAPRASZAMY
PONIEDZIAŁEK-SOBOTA:
10:00 - 15:00 ​​